White Chocolate Mousse

Cakes
$3.5

Trifle Roll

Cakes
$3.5

Tiramisu

Cakes
$3.5

Sweet Potato

Cakes
$3

Strawberry Shortcake

Cakes
$3.5

Strawberry Mousse

Cakes
$3.5

Pie Chou

Cakes
$3.5

Mont Blanc

Cakes
$3.5

Mille Crepes

Cakes
$3.75

Mango Mousse

Cakes
$3.5
Almond

Green Tea Pound Cake

Cakes
$5.95

Green Tea Mousse

Cakes
$3.5

Gateau Chocolat

Cakes
$3.5

Fruit Custard

Cakes
$3.5
Almond

English Afternoon

Cakes
$3.5

Earl Grey Pound Cake

Cakes
$4.25

Custard Pudding

Cakes
$3.5

Creamy Pudding

Cakes
$3.25

Chocolat

Cakes
$3.5

Cheesecake

Cakes
$3.5