White Chocolate Mousse

Cakes
$3.75

Trifle Roll

Cakes
$3.75

Tiramisu

Cakes
$3.75

Sweet Potato

Cakes
$3.5

Strawberry Shortcake

Cakes
$3.75

Strawberry Mousse

Cakes
$3.75

Pie Choux

Cakes
$3.75

Mont Blanc

Cakes
$3.75

Mille Crepes

Cakes
$3.95

Mango Mousse

Cakes
$3.75
Almond

Green Tea Pound Cake

Cakes
$5.95

Green Tea Mousse

Cakes
$3.75

Gateau Chocolat

Cakes
$3.75

Fruit Custard

Cakes
$3.75
Almond

English Afternoon

Cakes
$3.75

Earl Grey Pound Cake

Cakes
$4.50

Custard Pudding

Cakes
$3.75

Creamy Pudding

Cakes
$3.5

Chocolat

Cakes
$3.75

Cheesecake

Cakes
$3.75