Black Sesame Pudding

Cakes
$3.25

Banana Omlet

Cakes
$3.5

Baked Cheesecake

Cakes
$3.5

Azuki Choux

Cakes
$3.5
Almond

Fruit Tart

Cakes
$3.75

Cream Puff

Cakes
$3.00

Eclair

Cakes
$3.25