Black Sesame Pudding

Cakes
$3.5

Banana Omlet

Cakes
$3.75

Baked Cheesecake

Cakes
$3.75

Azuki Choux

Cakes
$3.75
Almond

Fruit Tart

Cakes
$3.95

Cream Puff

Cakes
$3.25

Eclair

Cakes
$3.50